2553/03/01

การสอบ O-NET ปี2552

เรียน ประธานเครือข่าย ผูบริหารโรงเรียน และคณะครูที่เคารพทุกท่าน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากทุกท่านที่กล่าวมา ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยความจริงใจ คงจะมีแต่งเรื่องดีๆ สิ่งดีๆในการสอบครั้งนี้ ( เรื่องไม่ดี การทุจริตอย่าได้มีในสุรินทร์ เขต 3 ของเราเลย ) ผลการสอบออกมาอย่างไร เราต้องยอมรับด้วยความยินดี เพราะเราจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพือ่การปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างมั่นคงทีละก้าว (ดีกว่าก้าวกระโดดแล้ว ตก ตก ผิดปกติ) ความจริงต้องเป็นความจริงวันยังค่ำ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ...ศน.อุทัย

ไม่มีความคิดเห็น: