2553/03/10

ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

เรียน... ผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงาน GPA (ร.ร.สามัญเดิม) ที่เคารพทุกท่าน
วันที่ 10 มีนาคม 2553 ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการส่ง GPA 6 ภาคเรียน
โดยมี รองฯ เจษฏาภรณ์ พรหนองแสน เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้
1. โรงเรียนส่งข้อมูล GPA ถึงศูนย์ของเขตฯ (ร.ร. ป.ว.ค. ) ภายในวันที่ 30 มี.ค. 53
ขอให้ส่งข้อมูลโดยตรงกับ 1.นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ 2. นายประดับ ได้ทุกทาง
3. ศน.อุทัย บุญมี
2. ศูนย์ของเขตฯ ทำการหลอมรวม 31 มี.ค.- 1 เม.ย. 53
3. 2 เม.ย. 53 เดินทางไปส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์ GPA สพฐ.
4. ข้อมูล ถึง ศูนย์ GPA ของ สพฐ. 3 เม.ย. 53
จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรง ได้กรุณาดำเนินการให้เป็นไปตาม ปฏิทินดังกล่าว
เพื่อความพร้อมเพรียงของเขตฯ ต่อไป
โรงเรียนที่ยัง ไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย GPA
ระดับโรงเรียน ขอความกรุณาส่งด่วน..นะครับ เพื่อจะได้ออกคำสั่งให้ทันตามกำหนดเวลา
โดยส่งมาที่ e-mail. buthaiboon@gmail.com
ขอขอบคุณ

2553/03/07

การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ... ท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน
การสอบ LAS ผ่านไปแล้ว ด้วยความเรียบร้อย
แต่ก่อนจะเรียบร้อย ก็พบปัญหามากมายหลายอย่าง
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จะแก้ไขให้หมดไปในปีการศึกษาหน้า ( 2553)
เพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ เช่น แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ
ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน คิดว่าปีการศึกษาหน้า จะพานำ
คนจากเขตฯ ไปแพคข้อสอบจากโรงพิมพ์ ม.อุบลไปเลย....
และปัญหาอื่น ๆ จะพยายามให้เกิดน้อยที่สุด และไม่ให้มีเลย..
(จริงป่าว...ฮิ ฮิ ) ถึงอย่างไร ก็ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร และ
คณะครูที่ได้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ทำให้การสอบ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี....ขอขอบคุณ...

2553/03/02

การสอบ NT ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ...ท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครู ที่เคารพทุกท่าน
การสอบ NT ปีนี้ (2552) สอบเฉพาะชั้น ป.3 เท่านั้น
สำหรับชั้น ป.6 จะสอบเมื่อเลื่อนชั้นไปชั้น ม.1 ????
ชั้น ป.3 สอบปรนัย และ อัตนัย ปรนัยส่งกระดาษคำตอบ
ไปตรวจที่ ม.ราชภัฏสุรินทร์ อัตนัย พี่น้องเพื่อนครูที่เป็นกรรมการ
จะต้องตรวจเอง มีทั้งการเขียน การคิดคำนวณ และการอ่าน
(คงจะสร้างความอึดอัดใจให้กรรมการพอสมควร....เห็นใจครับ)
แต่ก็ไม่เกินความสามารถของครูเราหรอกนะ ตรวจเสร็จ
จะต้องเอาคะแนนทั้ง 3 อย่าง มาลงในแบบฟอร์มแผ่นเดียวกัน
และบันทึกลงในตาราง excel บันทึกลงแผ่น CD ส่งกลุ่ม
นิเทศฯ กลุ่มนิเทศฯก็จะดำเนินการต่อไป ต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้บริ หาร ประธานเครือข่าย และกรรมการทุกคน ที่ได้
ให้ความสำคัญและตั้งใจทำให้การสอบ NT สำเร็จไปได้ด้วยดี!!!!

2553/03/01

การสอบ O-NET ปี2552

เรียน ประธานเครือข่าย ผูบริหารโรงเรียน และคณะครูที่เคารพทุกท่าน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากทุกท่านที่กล่าวมา ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยความจริงใจ คงจะมีแต่งเรื่องดีๆ สิ่งดีๆในการสอบครั้งนี้ ( เรื่องไม่ดี การทุจริตอย่าได้มีในสุรินทร์ เขต 3 ของเราเลย ) ผลการสอบออกมาอย่างไร เราต้องยอมรับด้วยความยินดี เพราะเราจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพือ่การปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างมั่นคงทีละก้าว (ดีกว่าก้าวกระโดดแล้ว ตก ตก ผิดปกติ) ความจริงต้องเป็นความจริงวันยังค่ำ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ...ศน.อุทัย