2555/03/08

การสอบ NT และการสอบ LAS ปี 2554

เรียน ท่าน ผอ.ร.ร. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการสอบ NT และการ
สอบ LAS ทุกท่านให้ความสำคัญต่อการสอบเป็นอย่างยิ่ง การสอนและการสอบ ถือว่าเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องปฏิบัติด้วยความเต็มใจ และขอให้การสอบทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อจะได้รู้ความก้าวหน้าของนักเรียน และการสอนของครู เพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้นต่อไป

2555/03/07

การสอบ O-NET 2554 เรียบร้อยดี

สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มงานวัดฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ทำให้การสอบ o-net ปีการศึกษา 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และคิดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคงจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน