2555/09/10

เชิญมารับรายงานผลสัมฤทธิ์ การสอบ O-NET,NT-LAS

ด้วย.. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  ได้วิเคราะห์สรุปผลการสอบ O-NET,NT
 และ LAS ปีการศึกษา 2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด  มารับเอกสารรายงายผล
สัมฤทธิ์ได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  สพป.สร.3  นะครับท่าน...

2555/09/04

ส่งสนามสอบ O-NET ปี 2555

เรียนประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย    สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 นี้   สทศ มีนโยบายให้จัด  ดังนี้   1. ชั้น ป.6  จัด 1 ตำบล 1 สนามสอบ (เหมือนทุกปี)   2. ชั้น ม.3  จัด 1 อำเภอ 1 สนามสอบ  แต่ถ้าอำใดมี ร.ร.ที่เปิดถึง ม.3  เป็นจำนวนมาก  สามารถจัดเป็น 2, 3  สนามสอบก็ได้  ตามความเหมาะสม.....  ประธานเครือข่ายแต่ละอำเภอมีเวลาคุยกันรึเปล่า....  ขอให้คุยกันปรึกษากันหน่อย...จะได้ส่งสนามสอบ O-NET ม.3 ได้ครับ...   ส่งภายในวันที่ 10 ก.ย.55 นี้  ครับผม....

2555/07/20

ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 2555

ขอให้ทุกโรงเรียนนในสังกัด  สพป.สร.3  ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  20  ก.ย. 55   วิธีการส่งเหมือนกับปีที่ผ่านมาทุกประการ  ส่งนักเข้าทุกคนอย่าให้ตกหล่น  ส่งนักเรียนชั้นป.6  มฺ.3  และ ม6  (แล้วกรณีที่ ร.ร.เปิดสอน)

2555/07/12

เร่งมือ...สรุปผลการสอบO-NET NT LAS ปี 2554

เรียน...ผู้บริหาร ร.ร.  ครู...  และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ทุกท่าน    กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  อยู่ในระหว่างเร่งมือ  สรุปผลการสอบ O-NET  NT  LAS  และจัดทำเป็นรูปเล่ม  เพื่อแจกจ่ายให้กับทุก ร.ร.   และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน   คาดว่าภายในเดือน ก.ค. 55  จะเสร็จเรียบร้อย   เสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งโดยด่วน...
ที่สุดครับท่าน..

2555/05/22

ประกาศผลการสอบปรนัยNT ป.3 ม.2 ปี2554

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ขอประกาศผลการสอบปรนัย NT ป.3 และม.2 ดังไฟล์ที่แนบ
ผลการสอบปรนัยNT ป.3  ม.2

2555/05/01

ผลการสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3 ปี 2554

สพป.สุรินทร์ เขต 3  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ NT ป.3  ดังนี้  (การสอบปรนัย ยังไม่ประกาศ ผลยังไม่มา)
      ผลการสอบรายบุคคล NT ป.3  (ถ้ามีคำถาม ให้คลิก ใช่ และ  ปิด)
      ผลรายงานรายโรงเรียน NT ป.3

2555/04/12

ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

การประกาศผลการสอบO-NET ปีการศึกษา2554 ฃั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประกาศผลวันที่ 28 เมษายน 2555 (ประกาศผลช้า) เพราะเลื่อนการสอบออกไป หากทางโรงเรียนจะออก ปพ.1 ออกได้ แต่ช่อง
คะแนนระดับชาติยังไม่ต้องกรอก รอจนกว่าถึงวันที่ 28 เมษายน 2555 จึงจะมีคะแนน O-NET เมื่อถึงวันประกาศผลขอให้ทางโรงเรียน ได้ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนแต่ละคนเก็บไว้ให้ดี เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้ต่อไป (สำคัญ) ส่วนผลการสอบ NT, LAS กำลังเร่งมือตรวจอยู่นะครับ... ได้ผลประการใดจะแจ้งทางเว็ปของเขตฯให้ต่อไป...และปีนี้จะประมวลผลเป็นรูปเล่มให้เร็วที่สุด...ครับ...เพราะหลายคน หลายฝ่าย...ต้องการ...O K.. .

2555/03/08

การสอบ NT และการสอบ LAS ปี 2554

เรียน ท่าน ผอ.ร.ร. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการสอบ NT และการ
สอบ LAS ทุกท่านให้ความสำคัญต่อการสอบเป็นอย่างยิ่ง การสอนและการสอบ ถือว่าเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องปฏิบัติด้วยความเต็มใจ และขอให้การสอบทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อจะได้รู้ความก้าวหน้าของนักเรียน และการสอนของครู เพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้นต่อไป

2555/03/07

การสอบ O-NET 2554 เรียบร้อยดี

สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มงานวัดฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ทำให้การสอบ o-net ปีการศึกษา 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และคิดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคงจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน