2551/12/25

สอบวัดผลอะไรกันบ้าง

1. การสอบ O-NET (Ordinary National Education Test ) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตัวย่อ สทศ. NIETS
จัดการสอบ ป.6 ม.3 และ ม.6 ดังนี้
ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตฯ และ วิทย์
ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์
ภาษาอังกฤษ และ สังคมฯ
ม.6 สอบวันที่ 21, 22 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 8 กลุ่มสาระ ( สทศ.NIETS รับผิดชอบโดยตรง)

2. การสอบ NT ( National Test) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักทดสอบทางการศึกษา ตัวย่อ สทศ.
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังเกตุตัวย่อทั้ง 2 หน่วยงานจะ
เหมือนกัน แต่ O-NET จะมีภาษาอังกฤษ NIETS ต่อท้าย
จัดการสอบ ป.3 และ ป.6 ดังนี้
ป.3 สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตฯ และวิทย์
และภาคบ่ายสอบอัตนัย ( การเขียน การคิดคำนวณ )
20 กุมภาพันธ์ 2552 สอบภาคปฏิบัติการอ่าน ( ทั้งวัน)
ป.6 สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 สอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และทักษะการคิด เท่านั้น
( ป.6 สอบเฉพาะโรงเรียนที่ถูกสุ่มเท่านั้น 56 โรงเรียน)
โรงเรียนที่ถูกสุ่มจะแจ้งให้ทราบต่อไป ( ร.ร.ไม่ถูกสุ่ม
ไม่ต้องสอบ )
3. การสอบ LAS ( Local Assessment ) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ท้องถิ่น เช่น อำเภอ จังหวัด
เทศบาล สพท. ฯ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นว่าจะสอบหรือไม่ ในปีการศึกษา 2551 นี้ สพท. 24 เขต
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือจัดทำแบบทดสอบร่วมกัน
จัดการสอบ ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 สอบทุกคน ทุกโรงเรียน สอบ 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย
คณิตฯ วิทย์ สังคมฯ และภาษาอังกฤษ
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมกันทั้ง 4 ชั้น ของให้ทางโรงเรียนได้เตรียมข้อมูลจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริงไว้ด้วย เพราะทางโรงเรียนจะต้องจ่ายค่าแบบ
ทดสอบเอง
รายละเอียดการสอบ LAS จะแจ้งให้ทราบต่อไป

2551/10/22

ก่อนถึงวันสอบ O-NET โรงเรียน ดำเนินการอะไร?

สิ่งที่โรงเรียนดำเนินการ
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และห้องสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2551 และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552

2. เพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูลนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน- 10 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น
3. ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลนักเรียน เช่น เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ฯลฯ โดยใช้เมนูข้อมูลนักเรียน เลือกรายงานข้อมูลนักเรียนที่ผิดปกติ
4. ตรวจสอบแล้ว ไม่มีสนามสอบ ไม่มีห้องสอบ และมีปัญหาอื่นๆ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ o-net เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

2551/10/08

ส่งข้อมูล 10 มิถุนา..ครั้งที่ 2

สวัสดีครับ... พี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน โดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนครูที่อยู่โรงเรียนสามัญเดิม(ที่มี ม.6 ) ใกล้จะถึงเวลาส่งข้อมูล 10 มิถุนา...ครั้งที่ 2 แล้วนะครับ ( 16 พ.ย.51 นี้ ) ครั้งที่ 1 ทุกโรงเรียนได้ส่งข้อมูลมาแล้ว มีหลายโรงเรียนข้อมูลสมบูรณ์ถูกต้อง... มีหลายโรงเรียนข้อมูลไม่สมบูรณ์..ไม่ครบถ้วน ในการส่งข้อมูล 10 มิถุนา...ครั้งที่ 2 นี้ ขอความกรุณาโรงเรียนที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์..ไม่ครบถ้นวน ได้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเรียบร้อยด้วย ...นะครับ เพราะถ้ากรอกข้อมูลถูกต้องแล้ว...ก็จะส่งผลดีถึงในการส่งครั้งที่ 3 ด้วย(ไม่ต้องแก้ไขมาก) ในการกรอกข้อมูล 10 มิถุนา..นี้ ขอให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วย...นะครับ เพราะเป็นผลได้ผลเสียของโรงเรียน... และอย่าลืมให้ขวัญและกำลังใจครูที่ทำหน้าที่กรอกข้อมูล 10 มิถุนา.. และ ข้อมูล GPA ด้วยนะครับท่าน...ผูบริหารฯ
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้.....

2551/09/29

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ในปีการศึกษา 2551 นี้ สถาบันทดสอบฯ ได้กำหนดการสอบ o-net 3 ชั้น คือ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 สำหรับชั้น ม.6 ทางสถาบันทดสอบฯ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการโดยตรง เพราะมีส่วนได้เสียจากคะแนนการสอบ เพราะจะต้องเอาคะแนน o-net เป็นส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สำหรับชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียน และเขตฯร่วมรับผิดชอบด้วยกัน โดยโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบผ่านเว็บไซต์
ของสถาบันฯ เขตฯ มีหน้าที่จัดสนามสอบ และห้องสอบ
และในขณะนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 เรียบร้อยทุกโรงเรียนแล้ว ถึงแม้ว่าจะช้าไปบ้าง บางโรงเรียนก็ตาม กระผมผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ ต้องขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ( คิดว่าในปีต่อ ๆ ไป คงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและ
ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป )
สำหรับสนามสอบ และห้องสอบ กระผมได้ดำเนินการจัดให้เรียบร้อยแล้ว
โรงใดมีการแก้ไขข้อมูลนักเรียน ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และ สถาบันฯ ได้เปิดเว็บไซต์ให้แก้ได้ระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ย. 51
เป็นครั้งสุดท้าย... นะครับท่าน

2551/09/17

ส่งผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2551

ด้วยภาคเรียนที่ 1 /2551 ใกล้จะสิ้นภาคเรียนแล้ว โรงเรียนที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 จะต้องส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน
ในการนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 27 ส.ค.51 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ มีมติให้ส่งผลการเรียนเฉลี่น(GPA)
5 ภาคเรียน ในวันที่ 7 ต.ค.51 โดยพร้อมเพรียงกัน ( นะครับ ) ณ ศูนย์ปฎิบัติการของเขตฯ(ร.ร.ประสาทวิทยาคาร )
สำหรับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจะแจ้งตามหลัง เร็วๆ นี้ ขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมด้วย (นะครับ)
อย่างให้เกิดความล่าช้า ใดๆ
หวังว่า ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2551 นี้ คงจะเรียบร้อย และส่งทันตามกำหนดเวลาได้
***ขอขอบคุณ***

2551/07/28

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 10.30 สอบวิชา สังคมศึกษา
เวลา 11.30 - 13.30 สอบวิชา คณิตศาสตร์
เวลา 14.30 - 16.30 สอบวิชา ภาษาอังกฤษ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 10.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 11.30 - 13.30 สอบวิชา วิทยาศาสตร์
เวลา 14.30 - 16.30 สอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 - 09.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 10.00 -12.00 สอบวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00 - 15.00 สอบวิชา วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษาฯ

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 09.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 10.00 - 11.00 สอบวิชา คณิตศาสตร์
เวลา 11.30 - 12.30 สอบวิชา วิทยาศาสตร์

2551/07/15

ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพท.สร.3 ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ.....