2554/11/22

เลื่อนวันสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3

ที่ประชุมร่วม สพฐ. สอศ. สทศ. และ ทปอ. มีมติให้เลื่อนการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เท่านั้น ชั้น ป.6 จากเดิม 1 ก.พ.2555 มาเป็นวันที่ 15 ก.พ. 2555 ชั้น ม.3 จากเดิม 2-3 ก.พ. 2555 มาเป็นวันที่ 16-17 ก.พ. 2555 ส่วนชั้น ม.6 ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม..ครับ..