2553/05/06

แจ้งข่าวการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

ขอขอบคุณโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ร่วมกันส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2552 ถูกต้องและเรียบร้อยทุกโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา (นับถึงวันที่ 15 พ.ค. 2553) และยังไม่ได้ส่งข้อมูล ให้ดำเนินการส่งข้อมูล GPA แบบจบไม่พร้อมรุ่นโดยส่งข้อมูลออกจากโปรแกรม Students’2544 V.2.2 งานทะเบียน เมนู 1>2>3 (ให้เลือกนักเรียนเฉพาะที่ยังไม่เคยส่ง)และให้ดำเนินการส่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 โดยส่งผ่านเขตฯและให้เขตพื้นที่หลอมรวมส่งศูนย์ GPA ต่อไป

ขอขอบคุณ การส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอบขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน(สามัญเดิม) ทุกท่าน
2) รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ หรือ ครูที่ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนทุกคน
3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน GPA ของโรงเรียน ทุกคน (ทำงานหนักกว่าใคร)
4) คณะกรรมการหลอมรวม ประกอบด้วย ผอ.ไพชยนต์ จันทเขต รอง ผอ.พรรณา ลอยทอง
นายประดับ ได้ทุกทาง นายฐิติพันธ์ มุตุจันทร์ และ ศน.อุทัย บุญมี
กลุ่มงานวัดฯ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อทุกท่านที่ทำให้งาน GPA 6 ภาคเรียน ปี 2552
สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย..