2556/11/20

ขอให้มารับ รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2555

ด้วยกลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-NET NT และ LAS ปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจกให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในคราวประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 แล้ว คุณครท่านใดยังไม่เห็น ขอให้ถามผู้บริหารโรงเรียนได้ นะครับ