2551/09/29

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ในปีการศึกษา 2551 นี้ สถาบันทดสอบฯ ได้กำหนดการสอบ o-net 3 ชั้น คือ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 สำหรับชั้น ม.6 ทางสถาบันทดสอบฯ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการโดยตรง เพราะมีส่วนได้เสียจากคะแนนการสอบ เพราะจะต้องเอาคะแนน o-net เป็นส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สำหรับชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียน และเขตฯร่วมรับผิดชอบด้วยกัน โดยโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบผ่านเว็บไซต์
ของสถาบันฯ เขตฯ มีหน้าที่จัดสนามสอบ และห้องสอบ
และในขณะนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 เรียบร้อยทุกโรงเรียนแล้ว ถึงแม้ว่าจะช้าไปบ้าง บางโรงเรียนก็ตาม กระผมผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ ต้องขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ( คิดว่าในปีต่อ ๆ ไป คงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและ
ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป )
สำหรับสนามสอบ และห้องสอบ กระผมได้ดำเนินการจัดให้เรียบร้อยแล้ว
โรงใดมีการแก้ไขข้อมูลนักเรียน ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และ สถาบันฯ ได้เปิดเว็บไซต์ให้แก้ได้ระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ย. 51
เป็นครั้งสุดท้าย... นะครับท่าน

2551/09/17

ส่งผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2551

ด้วยภาคเรียนที่ 1 /2551 ใกล้จะสิ้นภาคเรียนแล้ว โรงเรียนที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 จะต้องส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน
ในการนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 27 ส.ค.51 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ มีมติให้ส่งผลการเรียนเฉลี่น(GPA)
5 ภาคเรียน ในวันที่ 7 ต.ค.51 โดยพร้อมเพรียงกัน ( นะครับ ) ณ ศูนย์ปฎิบัติการของเขตฯ(ร.ร.ประสาทวิทยาคาร )
สำหรับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจะแจ้งตามหลัง เร็วๆ นี้ ขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมด้วย (นะครับ)
อย่างให้เกิดความล่าช้า ใดๆ
หวังว่า ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2551 นี้ คงจะเรียบร้อย และส่งทันตามกำหนดเวลาได้
***ขอขอบคุณ***