2554/02/07

รหัสโรงเรียนใหม่ 10 หลัก ในการสอบ NT LAS

รหัสโรงเรียนใหม่ 10 หลักใช้สอบ NT, LAS

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดรหัสใหม่ เป็นเลข 10 หลัก เพื่อใช้ในการสอบ NT และ LAS ขอให้แต่ละโรงเรียนได้ดาวน์โหลด และเขียนไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อสะดวกในการใช้ต่อไป (อย่าลืมนะ...จะบอกให้...ฮิๆๆๆ)

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอขอบคุณ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ และคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ที่กรุณาได้ช่วยดำเนินการสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ (อาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ อยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาๆ) แต่ในภาพรวมแล้ว ประสบควาสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้ง....