2552/10/04

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
08.30 – 10.30 น. 2 ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น. 2 ชั่วโมง คณิตศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง
14.30 – 16.30 น. 2 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
08.30 – 10.30 น. 2 ชั่วโมง ภาษาไทย
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น. 2 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง

สุขศึกษาและพลศึกษา
14.30 – 16.30 น. 2 ชั่วโมง ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 11.00 น. 2 ชั่วโมง ภาษาไทย คณิตศาสตร์
พัก 1 ½ ชั่วโมง

สุขศึกษาและพลศึกษา
12.30 – 14.30 น. 2 ชั่วโมง ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 11.00 น. 2 ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
พัก 1 ½ ชั่วโมง
12.30 - 13.30 น. 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2553

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. 1 ½ ชั่วโมง ภาษาไทย คณิตศาสตร์
พัก 2 ชั่วโมง
12.30 – 13.30 น. 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. 1 ½ ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
พัก 2 ชั่วโมง
12.30 – 13.30 น. 1 ชั่วโมง ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2553

2552/08/31

สอบ O-NET ปีนี้ สงสัยจังเลย

สวัสดีครับ...ท่านผู้บริหาร และพี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน
ขอทำความเข้าใจ กับการสอบ O-NET ปีนี้ (2552) ดังนี้
ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบทุกคน คือ ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 (ไม่ส่งไม่ได้ด้สอบ นะ..ครับ)
ผ่าน เว็บไซต์ของ สทศ (สถาบันทดสอบฯ) เท่านั้น วิธีการส่ง แจ้งแนบไปกับหนังสือแล้ว ส่งให้เสร็จภายในเดือน กันยายน 2552 นี้ ด่วน...นะครับ แต่อยากให้ส่งไห้เสร็จก่อน 20 ก.ย. 52 นี้ เหลืออีก 10 วัน ผมจะได้จัดเข้าสนามสอบ
2. ส่งห้องเรียนที่สามารถจัดเป็นห้องสอบ O-NET ได้ (ส่งทุกโรงเรียนนะครับ ...ไม่ใช่ว่า โรงเรียนผมไม่ได้เป็นสนามกลางไม่ต้องส่ง .. มันไม่ใช่อย่างนั้น) เจตนาขอฃ สทศ. ให้ทุก โรงเรียนส่งห้องเรียนเพื่อเป็นห้องสอบ เพราะ เมื่อคลิกโรงเรียนใดเป็นสนามสอบ โรงเรียนนั้นก็จะมีห้องสอบออกมาให้เลย...นะครับ
3. สนามกลาง ทางเครือข่าย (ประธานเครือข่าย) สำรวจและส่งเป็น Paper ให้ผมด้วย ผมจะได้จัดสนามสอบได้ถูกต้อง........ไม่เข้าใจอีก......โทร 0895833189......ขอบคุณ

2552/08/25

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 (1)

สวัสดีครับ...ท่านผู้บริหารโรงเรียน และพี่น้องเพื่อนครู สพท.สร.3 ที่เคารพทุกท่าน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 เริ่มต้นแล้วนะครับ ปีนี้ (2552) สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 จะสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระนะครับ ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมในการสอบจะต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว ที่สำคัญการเรียนการสอนจะต้องครบตามหลักสูตร ครบทุกมาตรฐาน ครบทุกตัวชี้วัด

เพราะข้อสอบ O-NET จะออกตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่วนตวามพร้อมด้านอื่น ๆ พี่น้องเพื่อนครูคงจะมีวิธีการอยู่แล้ว เป็นวิธีที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ ( อย่าทุจริตเป็นอันขาด )
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทุกโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลนักเรียนชัน ป.6 และชั้น ม.3 เข้าสอบทุกคน โดยส่งผ่านเว็ปไซต์ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เท่านั้น รายละเอียดได้แจ้งในหนังสือ ที่ ศธ 04168/4582 ลว 28 ก.ค. 52 แล้ว และในปีนี้ ทางสถาบันทดสอบฯ ได้กำหนดให้แต่ละโรงเรียนได้ส่งห้องเรียนทุกห้อง ทุกอาคารเรียน เป็นห้องสอบ O-NET ด้วย (หลายคนงง ๆ ๆ คิดว่ามีสนามกลางแล้วไม่จำเป็นต้องส่งห้องเรียนเป็นห้องสอบ) และหลายโรงเรียนก็ส่งมาเฉพาะเท่ากับจำนวนห้อง ป.6 และ ม. 3 ที่มีในโรงเรียนเท่านั้น
ความจริง...เจตนาของ สถาบันฯให้ส่งห้องเรียนทุกห้อง ทุกอาคารเรียน คือ ตัวอย่าง โรงเรียน ก. (ประถม) เปิดสอน ป. 1 - ป.6 ชั้นละ 1 ห้อง รวมเป็น 6 ห้องโรงเรียน ก. ก็จะต้องส่งห้องเรียนเพื่อเป็นห้องสอบทั้ง 6 ห้อง ไม่ใช่??? ส่งมา 1 ห้อง เฉพาะ ป.6 รายละเอียดแจ้งในหนังสือที่ ศธ 04168 / 5379 ลว 14 ส.ค.2552 แล้ว หวังว่าทุกโรงเรียนคงได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา นะครับ

สรุปว่า...

1.โรงเรียนส่งนักเรียนชั้น ป.6 ชั้น ม.3 เข้าสอบO-NET ให้ได้ทุกคน
2. โรงเรียนส่งห้องเรียนเพื่อใช้เป็นห้องสอบ O-NET ทุกห้องทุกอาคาร

ศูนย์สอบ (เขตฯ) มีหน้าที่จัดห้องสอบ ตามที่ โรงเรียน และเครื่อข่ายส่งมา

ข้อควร ระ วัง ไม่ส่งนักเรียนเข้าสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ (อย่าโทษคนอื่น นะครับ )

สำหรับชั้น ม.6 ทางสถาบันทดสอบฯ ติดต่อประสานงานโดยตรงอยู่แล้ว (สทศ.รับผิดชอบโดยตรง) และทางโรงเรียนที่เปิดสอนถึงชัน ม.6 ก็ดำเนินการทุก ๆ ปีแล้ว

2552/07/27

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ...พี่น้องเพื่อนครูชาวสุรินทร์ เขต 3 ที่เคารพทุกท่าน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 เริ่มตันขึนแล้ว โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กำหนดเวลาให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบโดยผ่านเว็ปไซต์ ของ สถาบันฯ ให้แล้วเสร็จภายในสินเดือน ก้นยายน 2552 นี วิธีการนำข้อมูลน้กเรียนผ่านเว็ปไซต์ของ สถาบ้นฯ ก็ใช้วิธีการเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ละโรงเรียนจะต้องใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง จึงจะเข้าเว็ปไซต์ ของสถาบันฯได้ และดำเนินการตามลำดับไปเรื่อยให้ถูกต้อง หากมีปัญหา ให้ดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็ปไซต์ของสถาบ้นฯ รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกคร้งหนึ่ง

2552/04/21

ผลการสอบ NT ปี 2551

โหลดเอกสารผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2551 ได้จากข้างล่างนี้
1. รายงานผลการสอบรายบุคคลชั้น ป.3
2. รายงานผลการสอบรายบุคคลชั้น ป.6
3. รายงานผลการสอบรายโรงชั้น ป.3
4. รายงานผลการสอบรายโรงชั้น ป.6
(ใช้เวลาโหลดนานสักหน่อยเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่)
*ชั้น ป.6 มีเฉพาะโรงเรียนที่ถูกสุ่มสอบ 59 โรงเท่านั้น *