2556/02/19

ขอขอบคุณ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการจัดสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2555  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ..ขอขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้งหนึ่ง..