2556/11/20

ขอให้มารับ รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2555

ด้วยกลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-NET NT และ LAS ปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจกให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในคราวประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 แล้ว คุณครท่านใดยังไม่เห็น ขอให้ถามผู้บริหารโรงเรียนได้ นะครับ

2556/07/04

ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 2556

เรียน  ผอ.ร.ร.ทุกโรง  ขอให้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  นักเรียนชั้น ป.6, ม.3  และชั้น ม.6  ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง  31  สิงหาคม  2556  ส่งให้จงได้  วิธีการส่งเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา  อย่างลืม  Username และ  Password  ของโรงเรียนตังเอง  ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  อย่าให้ตกหล่นเป็นอันขาด  เพราะจะเกิดปัญหาตามมามากมาย (เสียเวลา  เสียความรู้สึก)  จะมีหนังสือแจ้งมาตามหลังอีกครั้ง ..ขอบคุณ..

2556/02/19

ขอขอบคุณ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา   ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการจัดสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2555  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ..ขอขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้งหนึ่ง..