2555/07/20

ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 2555

ขอให้ทุกโรงเรียนนในสังกัด  สพป.สร.3  ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง  20  ก.ย. 55   วิธีการส่งเหมือนกับปีที่ผ่านมาทุกประการ  ส่งนักเข้าทุกคนอย่าให้ตกหล่น  ส่งนักเรียนชั้นป.6  มฺ.3  และ ม6  (แล้วกรณีที่ ร.ร.เปิดสอน)

2555/07/12

เร่งมือ...สรุปผลการสอบO-NET NT LAS ปี 2554

เรียน...ผู้บริหาร ร.ร.  ครู...  และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ทุกท่าน    กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  อยู่ในระหว่างเร่งมือ  สรุปผลการสอบ O-NET  NT  LAS  และจัดทำเป็นรูปเล่ม  เพื่อแจกจ่ายให้กับทุก ร.ร.   และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน   คาดว่าภายในเดือน ก.ค. 55  จะเสร็จเรียบร้อย   เสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งโดยด่วน...
ที่สุดครับท่าน..