2554/09/11

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT LAS

เรียน.. ผอ.ร.ร.ทุก ร.ร.ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด้วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NE NT LAS ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว เป็นรูปเล่ม จึงขอให้ทุก ร.ร.มารับได้ที่กลุ่มงานวัดฯ ร.ร.ละ 2 เล่ม
มารับกับ ศน.อุทัย บุญมี ศน.ธนานันต์ ดียิ่ง ศน.ปัทมา เขียวเจริญ โดยด่วน ???? ช้าอาจหมด...