2552/10/04

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
08.30 – 10.30 น. 2 ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น. 2 ชั่วโมง คณิตศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง
14.30 – 16.30 น. 2 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
08.30 – 10.30 น. 2 ชั่วโมง ภาษาไทย
พัก 1 ชั่วโมง
11.30 – 13.30 น. 2 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์
พัก 1 ชั่วโมง

สุขศึกษาและพลศึกษา
14.30 – 16.30 น. 2 ชั่วโมง ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 11.00 น. 2 ชั่วโมง ภาษาไทย คณิตศาสตร์
พัก 1 ½ ชั่วโมง

สุขศึกษาและพลศึกษา
12.30 – 14.30 น. 2 ชั่วโมง ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 11.00 น. 2 ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
พัก 1 ½ ชั่วโมง
12.30 - 13.30 น. 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2553

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. 1 ½ ชั่วโมง ภาษาไทย คณิตศาสตร์
พัก 2 ชั่วโมง
12.30 – 13.30 น. 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. 1 ½ ชั่วโมง สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
พัก 2 ชั่วโมง
12.30 – 13.30 น. 1 ชั่วโมง ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2553