2555/04/12

ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

การประกาศผลการสอบO-NET ปีการศึกษา2554 ฃั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประกาศผลวันที่ 28 เมษายน 2555 (ประกาศผลช้า) เพราะเลื่อนการสอบออกไป หากทางโรงเรียนจะออก ปพ.1 ออกได้ แต่ช่อง
คะแนนระดับชาติยังไม่ต้องกรอก รอจนกว่าถึงวันที่ 28 เมษายน 2555 จึงจะมีคะแนน O-NET เมื่อถึงวันประกาศผลขอให้ทางโรงเรียน ได้ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนแต่ละคนเก็บไว้ให้ดี เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้ต่อไป (สำคัญ) ส่วนผลการสอบ NT, LAS กำลังเร่งมือตรวจอยู่นะครับ... ได้ผลประการใดจะแจ้งทางเว็ปของเขตฯให้ต่อไป...และปีนี้จะประมวลผลเป็นรูปเล่มให้เร็วที่สุด...ครับ...เพราะหลายคน หลายฝ่าย...ต้องการ...O K.. .