2553/03/02

การสอบ NT ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ...ท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครู ที่เคารพทุกท่าน
การสอบ NT ปีนี้ (2552) สอบเฉพาะชั้น ป.3 เท่านั้น
สำหรับชั้น ป.6 จะสอบเมื่อเลื่อนชั้นไปชั้น ม.1 ????
ชั้น ป.3 สอบปรนัย และ อัตนัย ปรนัยส่งกระดาษคำตอบ
ไปตรวจที่ ม.ราชภัฏสุรินทร์ อัตนัย พี่น้องเพื่อนครูที่เป็นกรรมการ
จะต้องตรวจเอง มีทั้งการเขียน การคิดคำนวณ และการอ่าน
(คงจะสร้างความอึดอัดใจให้กรรมการพอสมควร....เห็นใจครับ)
แต่ก็ไม่เกินความสามารถของครูเราหรอกนะ ตรวจเสร็จ
จะต้องเอาคะแนนทั้ง 3 อย่าง มาลงในแบบฟอร์มแผ่นเดียวกัน
และบันทึกลงในตาราง excel บันทึกลงแผ่น CD ส่งกลุ่ม
นิเทศฯ กลุ่มนิเทศฯก็จะดำเนินการต่อไป ต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้บริ หาร ประธานเครือข่าย และกรรมการทุกคน ที่ได้
ให้ความสำคัญและตั้งใจทำให้การสอบ NT สำเร็จไปได้ด้วยดี!!!!

ไม่มีความคิดเห็น: