2551/12/25

สอบวัดผลอะไรกันบ้าง

1. การสอบ O-NET (Ordinary National Education Test ) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตัวย่อ สทศ. NIETS
จัดการสอบ ป.6 ม.3 และ ม.6 ดังนี้
ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตฯ และ วิทย์
ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์
ภาษาอังกฤษ และ สังคมฯ
ม.6 สอบวันที่ 21, 22 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 8 กลุ่มสาระ ( สทศ.NIETS รับผิดชอบโดยตรง)

2. การสอบ NT ( National Test) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักทดสอบทางการศึกษา ตัวย่อ สทศ.
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังเกตุตัวย่อทั้ง 2 หน่วยงานจะ
เหมือนกัน แต่ O-NET จะมีภาษาอังกฤษ NIETS ต่อท้าย
จัดการสอบ ป.3 และ ป.6 ดังนี้
ป.3 สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 สอบ 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตฯ และวิทย์
และภาคบ่ายสอบอัตนัย ( การเขียน การคิดคำนวณ )
20 กุมภาพันธ์ 2552 สอบภาคปฏิบัติการอ่าน ( ทั้งวัน)
ป.6 สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 สอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และทักษะการคิด เท่านั้น
( ป.6 สอบเฉพาะโรงเรียนที่ถูกสุ่มเท่านั้น 56 โรงเรียน)
โรงเรียนที่ถูกสุ่มจะแจ้งให้ทราบต่อไป ( ร.ร.ไม่ถูกสุ่ม
ไม่ต้องสอบ )
3. การสอบ LAS ( Local Assessment ) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ท้องถิ่น เช่น อำเภอ จังหวัด
เทศบาล สพท. ฯ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นว่าจะสอบหรือไม่ ในปีการศึกษา 2551 นี้ สพท. 24 เขต
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือจัดทำแบบทดสอบร่วมกัน
จัดการสอบ ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 สอบทุกคน ทุกโรงเรียน สอบ 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย
คณิตฯ วิทย์ สังคมฯ และภาษาอังกฤษ
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมกันทั้ง 4 ชั้น ของให้ทางโรงเรียนได้เตรียมข้อมูลจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริงไว้ด้วย เพราะทางโรงเรียนจะต้องจ่ายค่าแบบ
ทดสอบเอง
รายละเอียดการสอบ LAS จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: