2554/02/07

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอขอบคุณ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ และคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ที่กรุณาได้ช่วยดำเนินการสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ (อาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ อยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาๆ) แต่ในภาพรวมแล้ว ประสบควาสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้ง....

ไม่มีความคิดเห็น: