2553/05/06

แจ้งข่าวการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

ขอขอบคุณโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ร่วมกันส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2552 ถูกต้องและเรียบร้อยทุกโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา (นับถึงวันที่ 15 พ.ค. 2553) และยังไม่ได้ส่งข้อมูล ให้ดำเนินการส่งข้อมูล GPA แบบจบไม่พร้อมรุ่นโดยส่งข้อมูลออกจากโปรแกรม Students’2544 V.2.2 งานทะเบียน เมนู 1>2>3 (ให้เลือกนักเรียนเฉพาะที่ยังไม่เคยส่ง)และให้ดำเนินการส่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 โดยส่งผ่านเขตฯและให้เขตพื้นที่หลอมรวมส่งศูนย์ GPA ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: