2553/05/06

ขอขอบคุณ การส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ขอบขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2552
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน(สามัญเดิม) ทุกท่าน
2) รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ หรือ ครูที่ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนทุกคน
3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน GPA ของโรงเรียน ทุกคน (ทำงานหนักกว่าใคร)
4) คณะกรรมการหลอมรวม ประกอบด้วย ผอ.ไพชยนต์ จันทเขต รอง ผอ.พรรณา ลอยทอง
นายประดับ ได้ทุกทาง นายฐิติพันธ์ มุตุจันทร์ และ ศน.อุทัย บุญมี
กลุ่มงานวัดฯ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อทุกท่านที่ทำให้งาน GPA 6 ภาคเรียน ปี 2552
สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย..

ไม่มีความคิดเห็น: