2552/07/27

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552

สวัสดีครับ...พี่น้องเพื่อนครูชาวสุรินทร์ เขต 3 ที่เคารพทุกท่าน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 เริ่มตันขึนแล้ว โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กำหนดเวลาให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบโดยผ่านเว็ปไซต์ ของ สถาบันฯ ให้แล้วเสร็จภายในสินเดือน ก้นยายน 2552 นี วิธีการนำข้อมูลน้กเรียนผ่านเว็ปไซต์ของ สถาบ้นฯ ก็ใช้วิธีการเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ละโรงเรียนจะต้องใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง จึงจะเข้าเว็ปไซต์ ของสถาบันฯได้ และดำเนินการตามลำดับไปเรื่อยให้ถูกต้อง หากมีปัญหา ให้ดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็ปไซต์ของสถาบ้นฯ รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกคร้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: