2551/07/28

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2551
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 10.30 สอบวิชา สังคมศึกษา
เวลา 11.30 - 13.30 สอบวิชา คณิตศาสตร์
เวลา 14.30 - 16.30 สอบวิชา ภาษาอังกฤษ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 - 10.30 สอบวิชา ภาษาไทย
เวลา 11.30 - 13.30 สอบวิชา วิทยาศาสตร์
เวลา 14.30 - 16.30 สอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น: